راهنمای بارداری و بچه داری

اندازه و ابعاد تخمدان در افراد مبتلا ب تخمدان پلی کیستیک